NATIONAL PEN
Podmienky predaja

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Podmienky používania (ďalej len "Podmienky"). Návštevou, alebo použitím stránok www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a www.pens.com, alebo nákupom produktov našej spoločnosti vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami.

Úvod

 • Tieto Podmienky upravujú používanie domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a www.pens.com (ďalej len Stránka) návštevníkmi tejto Stránky a našimi zákazníkmi (ďalej len "Vy").
 • Tieto Podmienky sa môžu meniť. Preto, prosím, príležitostne túto stránku navštívte, aby ste zistili, či nedošlo k zmenám, prípadné zmeny sú pre vás totiž záväzné.
 • Všetky objednávky, ktoré vytvoríte na tejto Stránke, vychádzajú z týchto Podmienok a podliehajú prijatiu z našej strany.

Informácie o nás a ako nás môžete kontaktovať

 • Sme spoločnosť National Pen Promotional Products Limited. Sme zaregistrovaní v Írsku pod číslom spoločnosti 474116 a sídlime na adrese Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Naše registračné číslo pre DPH je 9726444O.

Zodpovednosť

 • Stránku spravujeme s primeraným dohľadom a skúsenosťami. Stránka je spravovaná "tak ako je" a preto vám nevieme garantovať, že bude spĺňať vaše očakávania.
 • V rozsahu, aký pripúšťa zákon, neprijímame zodpovednosť za žiadnu:
 • škodu, ktorú nemožno predvídať (škoda je predvídateľná, ak je evidentným dôsledkom porušenia podmienok z našej strany, alebo ak sme ju (vy a my) zvažovali v čase uzatvorenia zmluvy); a
 • škodu, ku ktorej nedôjde našim zavinením, alebo porušením týchto Podmienok z našej strany.
 • Podľa odseku 3.5 nebudeme povinní odškodniť vás (či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona), inak ako formou vrátenia peňazí podľa týchto Podmienok, či inak podľa vášho uváženia.
 • Bez ohľadu na odsek 3.3, ak ste podnikateľ, neponesieme voči vám zodpovednosť (či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona či inak), za žiadnu: (i) stratu zisku, obchodu, zmlúv, dobrého mena, obchodnej príležitosti, ani za žiadne iné podobné straty, ani za žiadne prerušenie obchodnej činnosti; ani za (ii) nepriamu alebo následnú stratu, ani voči vám neponesieme zodpovednosť za žiadnu inú stratu, ktorá nie je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok z našej strany, alebo našich zákonných povinností.
 • Žiadne z ustanovení týchto Podmienok nemá za cieľ ovplyvniť vaše zákonné práva spotrebiteľa, ani nemá za cieľ vylúčiť či obmedziť našu zodpovednosť voči vám za podvod, podvodné nepravdivé vyhlásenie, za úmrtie alebo zranenie následkom zanedbania z našej strany, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť či vylúčiť na základe príslušného zákona.

Proces objednávania

 • Náš proces objednávania vám umožňuje skontrolovať objednávku pred odoslaním a odstrániť prípadné chyby. Dôkladne si svoju objednávku prečítajte a skontrolujte na každej stránke procesu.
 • Objednávku produktu na Stránke uskutočníte kliknutím na tlačidlo potvrdenia objednávky na konci pokladničného procesu. Táto objednávka je záväzná ponuka s povinnosťou platby a podlieha potvrdeniu z našej strany. Potvrdením vašej objednávky sa zaväzujete zakúpiť produkt, ktorý ste si zvolili. Následne vám pošleme potvrdenie objednávky s podrobnosťami o produkte, ktorý ste si objednali.
 • Vaša objednávka je akceptovaná, keď obdržíte potvrdenie objednávky.
 • Platbu za vašu objednávku prijímame v čase objednávania, prípadne môžete súhlasiť s platbou za produkt a všetky súvisiace poplatky do 30 dní od prijatia faktúry.
 • Bohužiaľ, nepredávame do všetkých krajín. Neprijímame objednávky z iných než nasledovných krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené Kráľovstvo, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Česká republika, Portugalsko, Švédsko, Slovensko.

Naše produkty

 • Obrázky produktov na našej webovej stránke sú iba ilustračné. Aj keď sme urobili všetko pre to, aby sa farby produktov zobrazovali správne, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na určitom zariadení presne zodpovedá farbe produktov. Váš produkt sa môže od týchto obrázkov mierne líšiť.

Cena a platba

 • Cena, ktorá má byť uhradená za vašu objednávku, je cena stanovená v čase odoslania objednávky. Cena, ktorá má byť uhradená za daný tovar zahŕňa DPH v aktuálnej platnej sadzbe. Pridané môžu byť poplatky za doručenie a manipuláciu, o ktorých vás budeme informovať. Pred požiadavkou na zaplatenie vás budeme informovať o celkovej cene, ktorá má byť uhradená za objednaný tovar.
 • Príležitostne ponúkame tovar za zvýhodnenú cenu. V takom prípade je potrebné, aby ste uviedli príslušný akciový kód, pretože inak vám môžeme zaúčtovať plnú sumu.
 • Niekedy môže dôjsť k chybe a nesprávnemu stanoveniu ceny tovaru. V takom prípade niesme povinní dodať tovar v tejto cene. Potom (na základe vášho vlastného uváženia) buď vašu objednávku zrušíme a zaplatenú sumu vám vrátime, alebo vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás kontaktovali a opýtali sa vás, či si želáte pokračovať v objednávke so správnou cenou. Ak sa nám nepodarí skontaktovať vás, alebo ak si nebudete želať pokračovať v objednávke so správnou cenou, vašu objednávku zrušíme a zaplatenú sumu vám vrátime.
 • Po dokončení nákupu v prípade výberu možnosti zaplatiť plnú nákupnú cenu neskôr, musíme dostať platbu za celú objednávku a všetky príslušné poplatky v čase uskutočnenia objednávky, pokiaľ sa vopred písomne nedohodneme inak.
 • Pri dokončení nákupu v prípade výberu možnosti zaplatiť plnú nákupnú cenu neskôr, musíme dostať platbu za celú objednávku a všetky príslušné poplatky do 30 dní od dátumu fakturácie, pokiaľ sa vopred písomne nedohodneme inak.
 • V závislosti od peňažnej hodnoty objednávky môžeme požadovať zálohu. Naše účtovné oddelenie vás bude podľa potreby kontaktovať. Upozorňujeme, že pokiaľ bude potrebná záloha, objednávky nebudú zaradené do spracovania, kým nedostaneme požadovanú zálohu.
 • V prípade objednávok uskutočnených na Stránke možno platbu realizovať použitím väčšiny kreditných kariet, a to vyplnením príslušných údajov na stránke pokladne.
 • Použitím kreditnej karty na zaplatenie vašej objednávky alebo nákupu potvrdzujete, že použitá karta je vaša, alebo že máte oprávnenie na jej použitie.
 • Všetci držitelia kreditných kariet podliehajú overeniu platnosti a autorizácii u vydavateľa karty. Ak vydavateľ karty zamietne platbu autorizovať, vašu objednávku alebo nákup neprijmeme, nebudeme povinní informovať vás o dôvode zamietnutia, ani neponesieme zodpovednosť za neposkytnutie, alebo nedoručenie danej položky k vám. Nezodpovedáme za to, že vydavateľ karty alebo banka držiteľovi karty zaúčtujú poplatky v dôsledku nášho spracovania vašej platby kreditnou/debetnou kartou v súlade s vašou objednávkou alebo nákupom.
 • Odporúčame vám, aby ste nikomu, ani nám, e-mailom neoznamovali údaje o platobnej karte. Nemôžeme zodpovedať za žiadne straty, ku ktorým by mohlo dôjsť pri prenose informácií k nám internetovým pripojením alebo e-mailom. Za každú takúto stratu budete zodpovedať sami.
 • Ak tieto Podmienky prijímate, alebo s nimi vyjadrujete súhlas v mene nejakej spoločnosti, alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať danú spoločnosť, alebo inú právnickú osobu k týmto Podmienkam.
 • Ak ste podnikateľ, zodpovedáte za všetky objednávky uskutočnené vašimi zamestnancami a za všetky nákupy kartami, ktoré vám boli vydané, a my nie sme viazaní žiadnym limitom na jednotlivú objednávku, ktorý ste mohli svojim zamestnancom stanoviť.
 • Ak ste podnikateľ, nie ste oprávnený zadržať úhradu faktúry či inej čiastky, ktorá nám má byť uhradená, z dôvodu práva na započítanie či protipohľadávku, ktoré máte, alebo údajne máte.
 • My budeme mať vždy nárok na započítanie dlžnej čiastky či nároku z vašej strany voči čiastkam, ktoré vám dlžíme my.
 • Formát našej faktúry a výpisov pre vás určujeme výhradne my a tento nás formát zmeníme iba v prípade, pokiaľ o jeho zmenu písomne požiadate minimálne šesť mesiacov vopred a výslovne sa na nej dohodneme.

Dodanie a vlastnícky nárok

 • Tovar sa budeme snažiť doručiť v súlade s vašou objednávkou zvyčajne v rámci uvedenej dodacej doby. V prípade, že objednávku nebude možné vyhotoviť, alebo doručiť do 28 dní od zadania objednávky, spoločnosť National Pen sa pokúsi zákazníka o danom oneskorení a prípadných alternatívnych produktoch, ktoré by boli na výber, informovať. Okrem vašich práv podľa odsekov 8 a 12, v nepravdepodobnom prípade, keď vám tovar neposkytneme do 28 dní od uskutočnenia objednávky alebo do dohodnutého dátumu, budete mať možnosť zrušiť svoju objednávku formou náležitého oznámenia pred jej dodaním. Ďalšie informácie o dodaní našich tovarov nájdete na stránke [Faq].
 • Pred uskutočnením objednávky si, prosím, preštudujte možnosti dodania uvedené na našej stránke a zistite, či sme schopní dodať tovar na vašu adresu. Pri vyzdvihnutí alebo prevzatí sa môže vyžadovať platný podpis. V nepravdepodobnom prípade, keď nedostanete všetok tovar v rámci uvedenej dodacej doby, alebo doby inak dohodnutej medzi vami a nami, ste povinní bezodkladne nás o tejto skutočnosti informovať.
 • Ste povinní vynaložiť primerané úsilie, aby ste umožnili uskutočnenie dodávky v stanovenom čase a na stanovenom mieste. Ak sa dodanie nepodarí uskutočniť v dôsledku okolností, ktoré ste mohli primerane ovplyvniť, kuriér vám nechá oznam o neúspešnom pokuse o dodanie, na ktorom budú uvedené kroky potrebné na dohodnutie nového termínu dodania. Ak nebudeme schopní dohodnúť dátum opätovného dodania, splatnú sumu za vašu objednávku bude naďalej nutné uhradiť.
 • Bez ohľadu na odsek 7.3 je všetok zakúpený tovar dodaný podľa dodacej podmienky FOB (vyplatené na loď) v našich priestoroch alebo v priestoroch nášho poskytovateľa služieb, t.j. vlastníctvo tovaru prechádza na vás v čase jeho dodania nami alebo bežným prepravcom v našom mene.

Dostupnosť

 • Všetok tovar je predmetom dostupnosti. Aj keď sa snažíme udržiavať dostatočné skladové zásoby na uspokojenie všetkých objednávok a nákupov, ak nebudeme mať dostatok zásob na dodanie, alebo doručenie tovaru, ktorý ste si objednali a zaplatili, pokúsime sa vás kontaktovať pomocou údajov, ktoré ste nám poskytli a opýtať sa vás, ako chcete pokračovať. Podľa nášho uváženia môžeme spracovať ktorúkoľvek časť objednávky, ktorá je dostupná. Ak tovar nie je na sklade, sumu zaplatenú za tento tovar vám čo najskôr, v každom prípade však do 30 dní, preplatíme, alebo ak ste zákazník s účtom, môžeme vám, podľa nášho neobmedzeného uváženia, čo najskôr pripísať na účet čiastku, ktorú sme vám fakturovali.

Zrušenie

 • Záruka na jeden rok! Môžete nakupovať so 100% istotou. Ak vaša objednávka nebude vyhotovená presne podľa vašich požiadaviek, môžete nepoužité množstvo vrátiť a my ho nahradíme, alebo vám vrátime peniaze. Jednoducho kontaktujte Zákaznícky servis, aby ste dohodli buď vrátenie nepoužitého množstva, do uplynutia jedného roka, alebo rýchle vrátenie peňazí. Naša odskúšaná a skutočná záruka je, že so spoločnosťou National Pen nikdy neriskujete ani cent!

Vypovedanie zmluvy

 • Môžeme pozastaviť ďalšie dodanie alebo doručenie, zastaviť tovar na ceste alebo vypovedať našu zmluvu formou písomného oznámenia, ak porušíte tu uvedené povinnosti alebo ak nebudete schopní uhradiť svoje záväzky, keď sa stanú splatnými, alebo keď začnete alebo pravdepodobne začnete, alebo sa voči vám začne alebo pravdepodobne začne konanie vo veci bankrotu alebo platobnej neschopnosti. Po vypovedaní zmluvy sa všetky platby, ktoré nám dlžíte (aj keď ešte nie sú splatné), stanú okamžite splatnými a nebudeme mať žiadnu ďalšiu povinnosť dodať vám tovar.

Chybný tovar

 • V prípade, že sú dodané produkty chybné, alebo nesprávne, prosím, kontaktujte nás v sekcii Kontaktujte nás na Stránke a my zariadime vyzdvihnutie produktov u vás za naše náklady.
 • Bez ohľadu na vaše právo zrušiť objednávky všeobecne uvedené v odseku 9, ak nám oznámite problém s tovarom do 30 dní od dodania, môžeme vám na základe vlastného uváženia buď ponúknuť kompenzáciu ktoréhokoľvek nedostatku, alebo nedodania; výmenu alebo opravu tovarov, ktoré sú pri dodaní poškodené, alebo chybné; alebo zrušiť objednávku (alebo časť dotknutej objednávky) a preplatiť vám sumu, ktorú ste za daný tovar zaplatili.
 • Ustanovenia odsekov 9 a 11 týchto Podmienok nemajú vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa.

Udalosti mimo našej kontroly

 • Neponesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za nedodanie, oneskorené dodanie alebo doručenie, ani za žiadne poškodenie alebo chyby na tovare dodanom alebo doručenom podľa tejto zmluvy, ani žiadnu inú zodpovednosť, v prípadoch spôsobených udalosťou alebo okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť (okrem iných napríklad nehodami, extrémnymi poveternostnými podmienkami, požiarom, výbuchom, záplavou, búrkou, zemetrasením, prírodnou katastrofou, poruchou telekomunikačných sietí, neschopnosťou použiť dopravné siete, mechanickými poruchami, pôsobením vyšších síl, teroristickým útokom, vojnou, občianskymi nepokojmi, výtržnosťami, štrajkmi, výlukami a inými priemyselnými spormi, vládnymi zásahmi alebo obmedzeniami a zavedením nových dovozných alebo vývozných pravidiel alebo obmedzení).

Všeobecné

 • Pokiaľ sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok (vrátane ktoréhokoľvek z ustanovení, ktorými vylučujeme alebo obmedzujeme svoju zodpovednosť voči vám) je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, zákonnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok a zvyšnej časti daného ustanovenia.
 • Máme zákonnú povinnosť informovať vás, že nákupy možno uzatvárať v jazyku vašej rodnej krajiny alebo v angličtine, ak nebolo dohodnuté inak.

Rozhodné právo

 • Ak ste spotrebiteľ, prosím, vezmite na vedomie, že tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Írska. To znamená, že zmluva o nákupe produktov prostredníctvom našej Stránky a akýkoľvek z nej vyplývajúci alebo v súvislosti s ňou vznikajúci spor alebo nárok sa budú riadiť právnymi predpismi Írska. Spolu s našou spoločnosťou dávate svoj súhlas s tým, že súdy Írska budú mať nevýlučnú právomoc. Ak žijete vo Francúzsku, môžete konanie začať aj vo Francúzsku.
 • Ak ste podnik, zmluva a akýkoľvek z nej či z jej predmetu alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov) sa budú riadiť či vykladať podľa právnych predpisov Írska.
 • Ak ste podnik, spolu s našou spoločnosťou dávate svoj neodvolateľný súhlas s tým, že súdy Írska budú mať výlučnú právomoc riešiť akýkoľvek zo zmluvy či z jej predmetu, alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov).

Kontakt

 • Ak si želáte uskutočniť objednávku, zrušiť alebo prediskutovať svoju objednávku, alebo podať sťažnosť v súvislosti so svojou objednávkou, pozrite si časť Kontaktujte nás na Stránke, alebo použite kontaktné údaje uvedené v potvrdení objednávky.

Najvýhodnejšie

Vyrábame vlastné produkty, aby sme vám ušetrili peniaze.

Kúpte teraz, zaplaťte neskôr

Vieme, že sa vám bude vaša objednávka páčiť, preto vám dávame možnosť zaplatiť neskôr.

Náš osobný prísľub

Objednávať môžete bez rizika vďaka našej záruke.