user icon Prihlásiť sa bag-delivery icon Stav objednávky credit-card icon Zaplatiť faktúru question icon Pomoc

  Pens.com
  Podmienky predaja

  Pozorne si prečítajte tieto Podmienky predaja (ďalej len „Podmienky“). Návštevou alebo použitím domény the Pens.com , resp. nákupom našich produktov vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami.

  Úvod

  • Tieto Podmienky upravujú dodávanie produktov, ktoré vám predáva spoločnosť National Pen Promotional Products Ltd (ďalej len „my“) („Pens.com“).
  • Tieto Podmienky sa môžu meniť. Navštevujte preto príležitostne túto stránku, aby ste zistili, či nedošlo k zmenám. Prípadné zmeny sú pre vás totiž záväzné. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 1. septembra 2023.
  • Všetky objednávky, ktoré vytvoríte na tejto Stránke, vychádzajú z týchto Podmienok a podliehajú prijatiu z našej strany.

  Informácie o nás a ako nás môžete kontaktovať

  • Sme spoločnosť National Pen Promotional Products Limited a naša značka je Pens.com. Sme zaregistrovaní v Írsku pod číslom spoločnosti 474116 a sídlime na adrese First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. Naše registračné číslo pre DPH je 9726444O.

  Zodpovednosť

  • Stránku spravujeme s primeraným dohľadom a skúsenosťami. Stránka je spravovaná "tak ako je" a preto vám nevieme garantovať, že bude spĺňať vaše očakávania.
  • V rozsahu, aký pripúšťa zákon, neprijímame zodpovednosť za žiadnu:
  • škodu, ktorú nemožno predvídať (škoda je predvídateľná, ak je evidentným dôsledkom porušenia podmienok z našej strany, alebo ak sme ju (vy a my) zvažovali v čase uzatvorenia zmluvy); a
  • škodu, ku ktorej nedôjde našim zavinením, alebo porušením týchto Podmienok z našej strany.
  • Podľa odseku 3.5 nebudeme povinní odškodniť vás (či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona), inak ako formou vrátenia peňazí podľa týchto Podmienok, či inak podľa vášho uváženia.
  • Bez ohľadu na odsek 3.3, ak ste podnikateľ, neponesieme voči vám zodpovednosť (či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona či inak), za žiadnu: (i) stratu zisku, obchodu, zmlúv, dobrého mena, obchodnej príležitosti, ani za žiadne iné podobné straty, ani za žiadne prerušenie obchodnej činnosti; ani za (ii) nepriamu alebo následnú stratu, ani voči vám neponesieme zodpovednosť za žiadnu inú stratu, ktorá nie je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok z našej strany, alebo našich zákonných povinností.
  • Žiadne z ustanovení týchto Podmienok nemá za cieľ ovplyvniť vaše zákonné práva spotrebiteľa, ani nemá za cieľ vylúčiť či obmedziť našu zodpovednosť voči vám za podvod, podvodné nepravdivé vyhlásenie, za úmrtie alebo zranenie následkom zanedbania z našej strany, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť či vylúčiť na základe príslušného zákona.

  Produkty a proces objednávania

  Obrázky produktov na našej webovej stránke sú iba ilustračné. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na presné zobrazenie farieb, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na danom zariadení bude presne zodpovedať farbe produktov. Váš produkt sa môže od týchto obrázkov mierne líšiť. Produkty nepredávame deťom a vedome ani osobám mladším ako 18 rokov.

  Všetok tovar je predmetom dostupnosti. Snažíme sa mať dostatočné zásoby, aby sme dokázali vybaviť všetky objednávky a nákupy. Ak nemáme dostatočné zásoby na dodanie alebo doručenie objednaného a vami zaplateného tovaru, pokúsime sa vás kontaktovať pomocou kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, a opýtame sa vás, ako chcete postupovať. Podľa svojho uváženia môžeme spracovať ktorúkoľvek časť objednávky, ktorá je dostupná. Ak tovar nie je na sklade, sumu zaplatenú za tento tovar vám čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 30 dní, preplatíme, alebo ak ste zákazník s účtom, môžeme vám, podľa nášho vlastného uváženia, čo najskôr pripísať na účet čiastku, ktorú sme vám fakturovali. Vyhradzujeme si právo vymáhať od zákazníkov hodnotu akejkoľvek sumy, ktorú získali neoprávnene v dôsledku chýb alebo opomenutí na Stránke, v iných marketingových materiáloch, prostredníctvom produktov dodaných omylom alebo inak.

  Sme odhodlaní dodávať produkty najvyššej kvality. S naším „Prísľubom dokonalej potlače“ vám zaručujeme, že vaša objednávka bude vyhotovená presne podľa vášho návrhu. Ak sa produkty, ktoré ste dostali, náhodou nezhodujú s vami schválenou verziou, kontaktujte nás na telefónnom čísle uvedenom v päte alebo v časti Kontaktujte nás na našom webovom sídle do 30 dní od prijatia produktov a poskytnite nám podrobnú fotografiu, na ktorej bude zobrazený jeden z nasledujúcich problémov: a) chyba vo výrobnom procese, pri ktorej sa konečný produkt líši od schválenej verzie, alebo b) problém s kvalitou potlače.

  Prijmeme príslušné opatrenia na nápravu problému. To môže podľa nášho uváženia zahŕňať zľavu na dané produkty alebo novú potlač a odoslanie týchto produktov bez dodatočných nákladov pre zákazníka.

  • Výnimky: Prísľub dokonalej potlače sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli po doručení upravované, resp. na produkty, s ktorými sa po doručení nesprávne manipulovalo, ktoré boli po doručení nesprávne skladované alebo nesprávne použité.
  • Reklamácia: Ak chcete podať reklamáciu v rámci Prísľubu dokonalej potlače, musíte nám to oznámiť telefonicky do 30 dní od prevzatia produktu.
  • Jediná záruka: Prísľub dokonalej potlače je jedinou a výhradnou zárukou, ktorú Pens.com poskytuje v súvislosti s kvalitou našich produktov. Všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné, sa týmto odmietajú: Ide okrem iného o záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania práv.
  • Obmedzenie zodpovednosti: Naša zodpovednosť v rámci Prísľubu dokonalej potlače je obmedzená na kúpnu cenu produktu. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používania produktu.

  Ak nám do 90 dní od doručenia oznámite akékoľvek ďalšie problémy s vašimi produktami, môžeme podľa vlastného uváženia prijať niektoré z nasledujúcich opatrení: i) Ponúknuť nápravu akýchkoľvek nedostatkov alebo nedodania tovaru; ii) vymeniť alebo opraviť akýkoľvek tovar, ktorý bol pri doručení poškodený alebo chybný; alebo iii) zrušiť objednávku (alebo časť predmetnej objednávky) a vrátiť sumu zaplatenú za príslušný tovar.

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť akúkoľvek objednávku, a to aj po jej odoslaní. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú nám zadáte prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, pokúsime sa vás o tom informovať tak, že vás budeme kontaktovať na vami zadanej e-mailovej adrese, telefónnom čísle a/alebo poštovej adrese. Ak si u nás objednáte tovar, vaša objednávka sa bude riadiť aj nižšie uvedenými Podmienkami objednávky.

  Náš proces objednávania vám umožňuje skontrolovať objednávku pred odoslaním a opraviť v nej prípadné chyby. Dôkladne si svoju objednávku prečítajte a skontrolujte na každej stránke procesu. Objednávku produktu na Stránke uskutočníte kliknutím na tlačidlo potvrdenia objednávky na konci procesu kontroly objednávky. Táto objednávka je záväzná ponuka s povinnosťou platby a podlieha potvrdeniu z našej strany. Potvrdením vašej objednávky sa zaväzujete zakúpiť produkt, ktorý ste si zvolili. Následne vám pošleme potvrdenie objednávky s podrobnosťami o produkte, ktorý ste si objednali. Vaša objednávka je akceptovaná, keď dostanete potvrdenie objednávky.

  Platbu za vašu objednávku prijímame v čase objednávania, prípadne môžete súhlasiť s platbou za produkt a všetky súvisiace poplatky do 30 dní od prijatia faktúry. Unfortunately, we do not sell to all countries.

  Bohužiaľ, nepredávame do všetkých krajín. Neprijímame objednávky z iných než nasledujúcich krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Česká republika, Portugalsko, Švédsko, Slovensko.

  Cena a platba

  Cena, ktorá má byť uhradená za vašu objednávku, je cena stanovená v čase odoslania objednávky. Cena, ktorá má byť uhradená za daný tovar zahŕňa dane v aktuálnej platnej sadzbe. Pridané môžu byť poplatky za doručenie a manipuláciu, o ktorých vás budeme informovať. Pred požiadavkou na zaplatenie vás budeme informovať o celkovej cene, ktorá má byť uhradená za objednaný tovar. Príležitostne ponúkame tovar za zvýhodnenú cenu. V takom prípade je potrebné, aby ste uviedli príslušný akciový kód, pretože inak vám môžeme zaúčtovať plnú sumu. Ceny môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Propagačné ponuky nie je možné kombinovať so žiadnymi inými ponukami.

  V závislosti od peňažnej hodnoty objednávky môžeme požadovať zálohu. Naše účtovné oddelenie vás bude podľa potreby kontaktovať. V prípade, že sa vyžaduje záloha, upozorňujeme, že vaše objednávky nebudú postúpené do výroby, kým požadovanú zálohu nedostaneme. V prípade objednávok uskutočnených na Stránke možno platbu realizovať použitím väčšiny kreditných kariet, a to vyplnením príslušných údajov na stránke pokladne.

  Pri dokončení nákupu v prípade výberu možnosti zaplatiť plnú nákupnú cenu v momente objednávania, musíme dostať platbu za celú objednávku a všetky príslušné poplatky v čase uskutočnenia objednávky, pokiaľ sa vopred písomne nedohodneme inak. Prípadne: Pri dokončení nákupu v prípade výberu možnosti zaplatiť plnú nákupnú cenu neskôr, musíme dostať platbu za celú objednávku a všetky príslušné poplatky do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ sa vopred písomne nedohodneme inak.

  Použitím kreditnej karty na zaplatenie objednávky alebo nákupu potvrdzujete, že použitá karta je vaša alebo že ste oprávnení ju použiť. Všetci držitelia kreditných kariet podliehajú kontrole platnosti a autorizácii zo strany vydavateľa karty. Ak vydavateľ karty odmietne autorizovať platbu, vašu objednávku alebo nákup neprijmeme. Nie sme povinní vás informovať o dôvode odmietnutia a nenesieme zodpovednosť za to, že vám tovar nebude doručený alebo poskytnutý. Nezodpovedáme za to, že vydavateľ karty alebo banka držiteľovi karty zaúčtujú poplatky v dôsledku nášho spracovania vašej platby kreditnou/debetnou kartou v súlade s vašou objednávkou alebo nákupom. Odporúčame vám, aby ste nikomu, ani nám, e-mailom neoznamovali údaje o platobnej karte. Nemôžeme zodpovedať za žiadne straty, ku ktorým by mohlo dôjsť pri prenose informácií k nám internetovým pripojením alebo e-mailom. Za každú takúto stratu budete zodpovedať sami. Sme oprávnení kedykoľvek započítať akýkoľvek dlh alebo pohľadávku, ktorú môžeme mať voči vám, s akoukoľvek sumou, ktorú vám máme zaplatiť. Ak ste podnikateľ, nie ste oprávnený zadržať úhradu faktúry či inej čiastky, ktorá nám má byť uhradená, z dôvodu práva na započítanie či protipohľadávku, ktoré máte, resp. údajne máte.

  Ojedinele sa môže vyskytnúť chyba a cena tovaru môže byť nesprávna. V takom prípade nie sme povinní dodať tovar za nesprávnu cenu alebo vôbec. Vašu objednávku (podľa nášho uváženia) buď zrušíme a vrátime vám zaplatenú cenu, alebo vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás kontaktovali a zistili, či chcete pokračovať v objednávke za správnu cenu. Ak sa nám nepodarí skontaktovať vás, resp. ak si nebudete želať pokračovať v objednávke so správnou cenou, vašu objednávku zrušíme a zaplatenú sumu vám vrátime.

  Formát našej faktúry a výpisov pre vás určujeme výhradne my a tento náš formát zmeníme iba v prípade, že o jeho zmenu písomne požiadate minimálne šesť mesiacov vopred a výslovne sa na nej dohodneme.

  Ak tieto Podmienky prijímate, resp. s nimi vyjadrujete súhlas v mene nejakej spoločnosti alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať danú spoločnosť alebo inú právnickú osobu k týmto Podmienkam. Ak ste podnikateľ, zodpovedáte za všetky objednávky uskutočnené vašimi zamestnancami a za všetky nákupy kartami, ktoré vám boli vydané, a my nie sme viazaní žiadnym limitom na jednotlivú objednávku, ktorý ste mohli svojim zamestnancom stanoviť.

  Sme oprávnení pozastaviť ďalšie dodávky, zastaviť prepravu tovaru alebo ukončiť našu zmluvu písomným oznámením, ak porušíte akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo nie ste schopní uhradiť svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo ak bolo alebo pravdepodobne bude voči vám začaté konkurzné alebo insolvenčné konanie. Po vypovedaní zmluvy sa všetky platby, ktoré nám dĺžite (aj keď ešte nie sú splatné), stanú okamžite splatnými a nebudeme mať žiadnu ďalšiu povinnosť dodať vám tovar.

  Dodanie a vlastnícky nárok

  • Tovar sa budeme snažiť doručiť v súlade s vašou objednávkou zvyčajne v rámci uvedenej dodacej doby. V prípade, že objednávku nebude možné vyhotoviť, alebo doručiť do 28 dní od zadania objednávky, spoločnosť National Pen sa pokúsi zákazníka o danom oneskorení a prípadných alternatívnych produktoch, ktoré by boli na výber, informovať. Okrem vašich práv podľa odsekov 8 a 12, v nepravdepodobnom prípade, keď vám tovar neposkytneme do 28 dní od uskutočnenia objednávky alebo do dohodnutého dátumu, budete mať možnosť zrušiť svoju objednávku formou náležitého oznámenia pred jej dodaním. Ďalšie informácie o dodaní našich tovarov nájdete na stránke [Faq].
  • Pred uskutočnením objednávky si, prosím, preštudujte možnosti dodania uvedené na našej stránke a zistite, či sme schopní dodať tovar na vašu adresu. Pri vyzdvihnutí alebo prevzatí sa môže vyžadovať platný podpis. V nepravdepodobnom prípade, keď nedostanete všetok tovar v rámci uvedenej dodacej doby, alebo doby inak dohodnutej medzi vami a nami, ste povinní bezodkladne nás o tejto skutočnosti informovať.
  • Ste povinní vynaložiť primerané úsilie, aby ste umožnili uskutočnenie dodávky v stanovenom čase a na stanovenom mieste. Ak sa dodanie nepodarí uskutočniť v dôsledku okolností, ktoré ste mohli primerane ovplyvniť, kuriér vám nechá oznam o neúspešnom pokuse o dodanie, na ktorom budú uvedené kroky potrebné na dohodnutie nového termínu dodania. Ak nebudeme schopní dohodnúť dátum opätovného dodania, splatnú sumu za vašu objednávku bude naďalej nutné uhradiť.
  • Bez ohľadu na odsek 7.3 je všetok zakúpený tovar dodaný podľa dodacej podmienky FOB (vyplatené na loď) v našich priestoroch alebo v priestoroch nášho poskytovateľa služieb, t.j. vlastníctvo tovaru prechádza na vás v čase jeho dodania nami alebo bežným prepravcom v našom mene.

  Dostupnosť

  • Všetok tovar je predmetom dostupnosti. Aj keď sa snažíme udržiavať dostatočné skladové zásoby na uspokojenie všetkých objednávok a nákupov, ak nebudeme mať dostatok zásob na dodanie, alebo doručenie tovaru, ktorý ste si objednali a zaplatili, pokúsime sa vás kontaktovať pomocou údajov, ktoré ste nám poskytli a opýtať sa vás, ako chcete pokračovať. Podľa nášho uváženia môžeme spracovať ktorúkoľvek časť objednávky, ktorá je dostupná. Ak tovar nie je na sklade, sumu zaplatenú za tento tovar vám čo najskôr, v každom prípade však do 30 dní, preplatíme, alebo ak ste zákazník s účtom, môžeme vám, podľa nášho neobmedzeného uváženia, čo najskôr pripísať na účet čiastku, ktorú sme vám fakturovali.

  Zrušenie

  • Záruka na jeden rok! Môžete nakupovať so 100% istotou. Ak vaša objednávka nebude vyhotovená presne podľa vašich požiadaviek, môžete nepoužité množstvo vrátiť a my ho nahradíme, alebo vám vrátime peniaze. Jednoducho kontaktujte Zákaznícky servis, aby ste dohodli buď vrátenie nepoužitého množstva, do uplynutia jedného roka, alebo rýchle vrátenie peňazí. Naša odskúšaná a skutočná záruka je, že so spoločnosťou National Pen nikdy neriskujete ani cent!

  Vypovedanie zmluvy

  • Môžeme pozastaviť ďalšie dodanie alebo doručenie, zastaviť tovar na ceste alebo vypovedať našu zmluvu formou písomného oznámenia, ak porušíte tu uvedené povinnosti alebo ak nebudete schopní uhradiť svoje záväzky, keď sa stanú splatnými, alebo keď začnete alebo pravdepodobne začnete, alebo sa voči vám začne alebo pravdepodobne začne konanie vo veci bankrotu alebo platobnej neschopnosti. Po vypovedaní zmluvy sa všetky platby, ktoré nám dlžíte (aj keď ešte nie sú splatné), stanú okamžite splatnými a nebudeme mať žiadnu ďalšiu povinnosť dodať vám tovar.

  Chybný tovar

  • V prípade, že sú dodané produkty chybné, alebo nesprávne, prosím, kontaktujte nás v sekcii Kontaktujte nás na Stránke a my zariadime vyzdvihnutie produktov u vás za naše náklady.
  • Bez ohľadu na vaše právo zrušiť objednávky všeobecne uvedené v odseku 9, ak nám oznámite problém s tovarom do 30 dní od dodania, môžeme vám na základe vlastného uváženia buď ponúknuť kompenzáciu ktoréhokoľvek nedostatku, alebo nedodania; výmenu alebo opravu tovarov, ktoré sú pri dodaní poškodené, alebo chybné; alebo zrušiť objednávku (alebo časť dotknutej objednávky) a preplatiť vám sumu, ktorú ste za daný tovar zaplatili.
  • Ustanovenia odsekov 9 a 11 týchto Podmienok nemajú vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa.

  Udalosti mimo našej kontroly

  • Neponesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za nedodanie, oneskorené dodanie alebo doručenie, ani za žiadne poškodenie alebo chyby na tovare dodanom alebo doručenom podľa tejto zmluvy, ani žiadnu inú zodpovednosť, v prípadoch spôsobených udalosťou alebo okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť (okrem iných napríklad nehodami, extrémnymi poveternostnými podmienkami, požiarom, výbuchom, záplavou, búrkou, zemetrasením, prírodnou katastrofou, poruchou telekomunikačných sietí, neschopnosťou použiť dopravné siete, mechanickými poruchami, pôsobením vyšších síl, teroristickým útokom, vojnou, občianskymi nepokojmi, výtržnosťami, štrajkmi, výlukami a inými priemyselnými spormi, vládnymi zásahmi alebo obmedzeniami a zavedením nových dovozných alebo vývozných pravidiel alebo obmedzení).

  Všeobecné

  • Pokiaľ sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok (vrátane ktoréhokoľvek z ustanovení, ktorými vylučujeme alebo obmedzujeme svoju zodpovednosť voči vám) je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, zákonnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok a zvyšnej časti daného ustanovenia.
  • Máme zákonnú povinnosť informovať vás, že nákupy možno uzatvárať v jazyku vašej rodnej krajiny alebo v angličtine, ak nebolo dohodnuté inak.

  Rozhodné právo

  • Ak ste spotrebiteľ, prosím, vezmite na vedomie, že tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Írska. To znamená, že zmluva o nákupe produktov prostredníctvom našej Stránky a akýkoľvek z nej vyplývajúci alebo v súvislosti s ňou vznikajúci spor alebo nárok sa budú riadiť právnymi predpismi Írska. Spolu s našou spoločnosťou dávate svoj súhlas s tým, že súdy Írska budú mať nevýlučnú právomoc. Ak žijete vo Francúzsku, môžete konanie začať aj vo Francúzsku.
  • Ak ste podnik, zmluva a akýkoľvek z nej či z jej predmetu alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov) sa budú riadiť či vykladať podľa právnych predpisov Írska.
  • Ak ste podnik, spolu s našou spoločnosťou dávate svoj neodvolateľný súhlas s tým, že súdy Írska budú mať výlučnú právomoc riešiť akýkoľvek zo zmluvy či z jej predmetu, alebo uzatvorenia vyplývajúci alebo v súvislosti s nimi vznikajúci spor alebo nárok (vrátane nezmluvných sporov či nárokov).

  Kontakt

  • Ak si želáte uskutočniť objednávku, zrušiť alebo prediskutovať svoju objednávku, alebo podať sťažnosť v súvislosti so svojou objednávkou, pozrite si časť Kontaktujte nás na Stránke, alebo použite kontaktné údaje uvedené v potvrdení objednávky.

  VIAC ÚSPOR

  Ušetrite vďaka našej záruke nízkych cien. Ak nájdete daný produkt inde za nižšiu cenu, svoju cenu prispôsobíme. 

  VIAC FLEXIBILITY

  Vďaka možnosti kúpiť teraz, zaplatiť neskôr získate všetko, čo potrebujete, a to presne vtedy, kedy to potrebujete. 

  VIAC DÔVERY

  Náš prísľub dokonalej potlače zaručuje, že doručený tovar bude zodpovedať presne tomu, čo ste si objednali – v opačnom prípade sa postaráme o nápravu.