user icon Přihlásit bag-delivery icon Stav objednávky credit-card icon Zaplatit fakturu question icon Nápověda

  Pens.com
  Podmínky použití stránek

  Pečlivě si prosím přečtěte podmínky používání webových stránek (dále jen „podmínky“). Vstupem nebo používáním domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a www.pens.com nebo nákupem našich produktů s těmito podmínkami souhlasíte.

  Úvod

  • Tyto podmínky upravují používání domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a pens.com (dále jen „webové stránky“) návštěvníky webových stránek a našimi zákazníky („vy“).
  • Domény www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a www.pens.com provozuje společnost National Pen Promotional Products Limited. Jsme registrovaní v Irsku pod číslem společnosti 474116 na adrese First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. Pokud nás chcete kontaktovat, zašlete prosím e-mail na adresu: czwebteam@pens.com.
  • Tyto podmínky se mohou měnit. Podívejte se prosím občas na tuto stránku, abyste zaznamenali případné změny, protože tyto změny jsou pro vás závazné. Doporučujeme vytisknout si kopii těchto podmínek. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. května 2018.

  Ochrana osobních údajů

  • Veškeré používání webových stránek se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů Cookies. V nich jsou uvedeny důležité informace o tom, jak používáme vámi poskytnuté osobní údaje, a měli byste si tyto zásady celé přečíst. Klikněte zde pro principy ochrany osobních údajů a Cookies.

  Odpovědnost

  • Vynakládáme přiměřené úsilí a schopnosti k poskytování webových stránek. Poskytujeme stránky „tak, jak jsou“ a nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že budou splňovat vaše požadavky.
  • V rozsahu, který zákon nezakazuje, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli:
  • ztrátu, kterou nelze předvídat (ztráta je předvídatelná, pokud jde o zjevný následek porušení smlouvy z naší strany nebo pokud ji obě smluvní strany braly v úvahu v době uzavření smlouvy); a
  • ztrátu, která není způsobena naším zaviněním nebo porušením těchto podmínek.
  • Nic v těchto podmínkách není úmyslně vytvořeno s důsledkem ovlivnit vaše zákonná práva spotřebitele, ani s důsledkem vyloučit nebo omezit naši odpovědnost vůči vám za podvod, záměrnou desinformaci, za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze omezit nebo vyloučit.
  • Na odpovědnost vzniklou v důsledku toho, že vám dodáme nějaké produkty, se vztahují různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která jsou stanovena v našich obchodních podmínkách.

  Celková dohoda

  • Tyto podmínky jsou zamýšleny jako celková dohoda s námi ohledně vašeho vstupu na webové stránky a jejich používání. Nahrazují všechny předchozí dohody a úmluvy s vámi týkající se webových stránek.

  Viry

  • Nezaručujeme, že naše webové stránky budou bezpečné nebo nebudou obsahovat chyby či viry.
  • Za konfiguraci vašich informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup k našim stránkám jste zodpovědní vy. Měli byste používat svůj vlastní software na ochranu před viry.
  • Nesmíte vědomě zneužívat naše stránky vkládáním virů, trojských koňů, červů, logistických bomb nebo jiných materiálů, které jsou závadné nebo technologicky škodlivé. Není dovoleno se pokoušet získat neautorizovaný přístup na webové stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy nebo na jakýkoli server, počítač nebo databázi spojenou s našimi stránkami. Nesmíte naše stránky napadat prostřednictvím útoků DoS nebo DDoS.

  Webové stránky, na které odkazujeme

  • Tam, kde naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány jako naše schválení těchto odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat.
  • Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek nebo zdrojů.

  Pravidla pro odkazování na naše webové stránky

  • Je dovoleno odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je čestný, zákonný a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá.
  • Nesmíte vytvořit odkaz na naše webové stránky způsobem, který by naznačil jakoukoli formu asociace, souhlasu nebo podpory z naší strany v případě, že nic takového neexistuje.
  • Nesmíte vytvořit odkaz na naše webové stránky z jakýchkoli webových stránek, které nevlastníte.
  • Naše stránky nesmí být umístěny na žádné jiné stránce. Dále nesmíte vytvořit odkaz na jinou sekci našich stránek, než je domovská stránka.
  • Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odvolat svolení k vytváření odkazů.
  • Pokud si přejete vytvořit jiný odkaz nebo využít obsah na našich webových stránkách jinak, než je uvedeno výše, kontaktujte nás prosím na adrese ir_web@pens.com.

  Obecné

  • Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek (včetně jakýchkoli ustanovení, ve kterých vylučujeme nebo omezujeme svou odpovědnost vůči vám) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbytku předmětného ustanovení.
  • Jsme ze zákona povinni vás informovat, že nákupy lze realizovat v jazyce vaší rodné země a v angličtině, pokud není dohodnuto jinak.

  Duševní vlastnictví

  • Používáním těchto webových stránek berete na vědomí, že webové stránky obsahují informace, data, software, fotografie, grafy, videa, písma, grafiku a další materiál (společně „náš obsah“), které jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy, a že tato práva jsou platná a jsou chráněna ve všech podobách, na všech médiích a ve všech technologiích, které existují nyní nebo budou v budoucnu vytvořeny.
  • National Pen a související známky jsou ochranné známky a obchodní značky společnosti National Pen Co. LLC. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní značky, názvy produktů, názvy společností a loga, které se objevují na stránkách National Pen, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
  • Pokud požádáte o objednávku s individuálně přizpůsobeným potiskem nebo logem nebo jiným potiskem („váš obsah“), který poskytnete společnosti National Pen, automaticky nám a našim sesterským společnostem poskytujete bezplatné, celosvětové, nevýhradní, trvalé a neodvolatelné právo, ke kterému lze poskytovat podlicence, na používání, distribuci, reprodukci (včetně tisku na zboží, které si u nás objednáte), úpravu, přizpůsobení, veřejné předvádění a zobrazování, překlad vašeho obsahu a vytváření odvozených děl z vašeho obsahu na jakémkoli médiu a také právo použít vaše jméno ve spojení s vaším obsahem, pokud se k tomu rozhodneme. Rovněž souhlasíte, že společnost National Pen může váš obsah zobrazovat v online nebo offline marketingových či reklamních materiálech.
  • Svůj obsah můžete odeslat prostřednictvím našich webových stránek. Tímto prohlašujete a zaručujete, že když nám zasíláte svůj obsah, máte veškerá vlastnická práva a podíly na svém obsahu a že máte právo udělit nám licenci, která je popsána v těchto podmínkách, a používat svůj obsah ke všem účelům popsaným v těchto podmínkách, nejen tisku vašeho obsahu na vámi objednané zboží. Prohlašujete a zaručujete, že poskytnutí a použití vašeho obsahu tak, jak je popsáno v těchto podmínkách, nepředstavuje porušení žádných práv k duševnímu vlastnictví jakékoli třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek nebo patentů a dalších. Dále prohlašujete a zaručujete, že váš obsah neporušuje ani nepoškozuje soukromí žádné třetí strany, není nezákonný, obscénní, výhružný, urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, znevažující, podvodný, zavádějící, předpojatý nebo jinak škodlivý vůči třetím stranám. Při používání našich webových stránek nebo zadávání objednávek se nesmíte vydávat za nikoho jiného.
  • Tímto souhlasíte, že společnost National Pen, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti nebo sesterské společnosti a členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, smluvní partnery, poradce, nástupce a postupitele každé z výše uvedených společností odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran, požadavky, soudními spory, ztrátami, odpovědnostmi, rozsudky, náklady, výdaji (včetně, kromě jiného, soudních výloh, výdajů na vedení sporu a přiměřeného palmáre) a důvody žalob jakéhokoli druhu (společně nazývanými „nároky“), které budou uplatňovány nebo vzniknou ve prospěch jakékoli osoby nebo subjektu z důvodu nebo jako následek porušení nebo údajného porušení jakýchkoli patentů, autorských práv nebo ochranných známek nebo odcizení či zneužití jakýchkoli obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací na základě vašeho obsahu nebo vaší objednávky zboží či služeb od společnosti National Pen nebo v souvislosti s nimi. Ve spojení s tím neprodleně na své náklady zajistíte pro zákazníka právo i nadále používat váš obsah. Bez omezení výše uvedeného budete odpovědni za veškeré náhrady škod, palmáre, soudní výlohy nebo jiné výdaje, které společnosti National Pen vzniknou ve spojení s jakýmkoli porušením nebo údajným porušením způsobeným vaším obsahem.

  Právní předpisy

  • Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí irskými zákony. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z tohoto nákupu nebo ve spojení s ním se budou řídit irským právem. My i vy souhlasíme, že nevýhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Irsku. Pokud jste ovšem obyvateli Francie, můžete rovněž zahájit řízení ve Francii.
  • Pokud jste firma, budou se smlouva a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi řídit zákony Irska a budou vykládány v souladu s těmito zákony.
  • Pokud jste firma, oba neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Irsku budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vzniklých z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi.

  VÍCE ÚSPOR

  Utraťte méně díky naší záruce nízkých cen. Pokud výrobek najdete jinde za méně, dorovnáme cenu. 

  VÍCE FLEXIBILITY

  Díky naší služběkupte nyní, zaplaťte později můžete získat vše, co potřebujete, když to potřebujete. 

  VÍCE JISTOTY

  Náš příslib dokonalého tisku znamená, že vaše objednávka bude vyrobena přesně tak, jak jste ji schválili, anebo vše napravíme.